GDPR – Dataskyddsförordningen

En Svensk Klassiker värnar om den personliga integriteten. Alla våra deltagare ska känna sig trygga när de lämnar sina personuppgifter till oss. En Svensk Klassiker följer dataskyddsförordningens lagar och regler för att skydda den personliga integriteten.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som gäller i hela EU från 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt men kraven på hur företag och föreningar får behandla dina personuppgifter skärps.

Med anledning av GDPR har vi på En Svensk Klassiker förtydligat villkoren för dig som deltagare. Om du väljer att inte godkänna våra villkor kan du tyvärr inte delta i våra lopp.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift kan vara ditt namn, personnummer, kön, adress, e-postadress, telefonnummer, nationstillhörighet eller en bild. Tillsammans eller enskilt bildar dessa en personuppgift.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?
Från dig som deltagare till något av klassikerloppen. Vi sparar de personuppgifter som du lämnar till oss när du gör ett köp hos oss för startplatser, diplom eller medaljer.

Vilka personuppgifter och register behandlar vi och varför?
Vi samlar in följande personuppgifter från dig; namn, personnummer, kön, adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsinformation. När dessa är insamlade tilldelas du ett kundnummer samt vid anmälan till våra lopp även ett startnummer.

Personuppgifterna samlas in för att:

  • Du ska kunna delta i något av våra lopp och för att vi ska kunna koppla dina registrerade tider till just dig.
  • Vi ska kunna säkerställa att du har anmält dig och betalat dina startplatser.
  • Vi ska kunna kontakta dig före, under och efter loppet.
  • Vi ska kunna erbjuda personlig service med bl.a. fotografering, resultat och försäkring.
  • Könstillhörighet samlas in för att vi har ett lopp som enbart är för kvinnor.

Nyhetsbrev
Att kunna maila ut vårt nyhetsbrev. En Svensk Klassiker skickar ut nyhetsbrev till anmälda deltagare som har givit sitt samtycke. Nyhetsbrevet skickas 1 gång per vecka och innehåller information och erbjudanden som rör loppen och En Svensk Klassiker. För att kunna skicka ut mailet har En Svensk Klassiker upprättat ett nyhetsbrevsregister.

Rättslig grund
Registret vilar på samtycke från deltagaren. Samtycket går att ta tillbaka genom att maila oss på info@ensvenskklassiker.se och välja bort nyhetsbrevet.

Lagring
Registret sparas fram tills dess att du väljer att avregistrera dig från dessa, dock max 36 månader efter den 25 maj 2018 innan du behöver förnya ditt intresse och godkännande.

Namn på register
Klassikerprofil

Kategorier av personuppgifter
Namn, ort, kön

Syfte
Att tillhandahålla personlig tidsregistrering till dig som deltagare. Om du vid ditt köp av diplom fyllt i att du önskar vara sökbar på vår hemsida så hamnar du i vårt register för sökbarhet. Detta ligger offentligt på vår hemsida. Genom att maila oss på info@ensvenskklassiker.se kan du ändra ditt val och vi kommer inom 30 dagar ta bort ditt resultat.

Rättslig grund
Registret vilar på samtycke från deltagaren i samband med din registrering av Klassikerdiplom eller medalj. Samtycket går att ta tillbaka genom att maila oss på info@ensvenskklassiker.se

Historiska tidsregistreringar
Har legat ute offentligt under flera år och vi bedömer att den nytta och glädje du har av att kunna hitta tidigare tidsregistreringar är större än den olägenhet det kan medföra att uppgifterna ligger där. Vår intresseavvägning gör att historiska tidsregistreringar ligger kvar tills du begär att de tas bort.

Lagring
Registret sparas av oss under den tid som du är deltagare hos oss och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

Namn på register
Försäkringen Startklar/Startklar Plus

Kategorier av personuppgifter
Personnummer, namn, adress, betaldatum

Syfte
En Svensk Klassiker upprättar register med personuppgifter på de deltagare som valt att köpa till försäkringen Startklar eller Startklar Plus. Dessa register skickas till Folksam för att redovisa vilka som köpt försäkringen.

Rättslig grund
Den registrerade har ingått ett avtal.

Lagring
Registret sparas hos En Svensk Klassiker i max 18 månader från att försäkringen tecknades. Därefter raderas det.

Vilka får ta del av mina personuppgifter?
För att tillhandahålla dig som deltagare nyhetsbrev, fotografering, försäkringen Startklar samt göra din tidsregistrering sökbar, använder vi oss av underleverantörer. En Svensk Klassiker är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter vilket betyder att vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med våra underleverantörer. I avtalet specificeras hur de får behandla dina personuppgifter. De har inte rätt att sprida uppgifterna och ska radera dem när de inte längre behövs för uppdraget.

Personuppgiftsbiträden hjälper oss med följande:

  • Tidsregistrering och deltagarservice
  • Betalningar
  • Fotografering under loppet
  • Försäkringsärenden
  • Nyhetsbrev

Hur länge sparas mina personuppgifter och vad har jag för rättigheter?
Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är deltagare hos oss och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla våra tjänster till dig. Se ovan för mer information om lagringstid.

Du har rätt att när som helst begära ett registerutdrag av dina personuppgifter som behandlas av oss. Detta genom att maila begäran till info@ensvenskklassiker.se. Vi återkommer med svar till dig per mail inom 30 dagar från begäran. Du har rätt att närsomhelst få dina uppgifter rättade. Detta kan du göra via info@ensvenskklassiker.se

För dataportabilitet och begränsning av personuppgifter enligt artikel 13.2 i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) läs mer på Datainspektionen.

Du har rätt att när som helst få dina personuppgifter raderade. Notera att för att kunna delta i något av våra lopp behöver vi spara dina personuppgifter. Raderar vi dina personuppgifter försvinner också historiken från de lopp du tidigare deltagit i som ingår i En Svensk Klassiker.

Var behandlas mina personuppgifter?
Inom EU/EES

Kontaktuppgifter
Vid frågor kontakta oss dirket på info@ensvenskklassiker.se

För klagomål på En Svensk Klassikers hantering av personuppgifter
Har du klagomål på hur dina uppgifter hanteras kan du kontakta Datainspektionen.