Datapolicy En Svensk Klassiker

En Svensk Klassiker värnar om den personliga integriteten. Alla våra deltagare ska känna sig trygga när de lämnar sina personuppgifter till oss. En Svensk Klassiker följer dataskyddsförordningens lagar och regler för att skydda den personliga integriteten.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som gäller i hela EU från 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt men kraven på hur företag och föreningar får behandla dina personuppgifter skärps.

Med anledning av GDPR har vi på En Svensk Klassiker förtydligat villkoren för dig som deltagare. Om du väljer att inte godkänna våra villkor kan du tyvärr inte delta i våra lopp.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift kan vara ditt namn, personnummer, kön, adress, e-postadress, telefonnummer, nationstillhörighet eller en bild. Tillsammans eller enskilt bildar dessa en personuppgift.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?
Från dig som deltagare till något av klassikerloppen eller om du använder vår app. Vi sparar de personuppgifter som du lämnar till oss när du gör ett köp hos oss för startplatser, diplom eller medaljer.

Vilka personuppgifter och register behandlar vi och varför?
Vi samlar in följande personuppgifter från dig; namn, personnummer, kön, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation, nationalitet, tidtagning, platsinformation i app och träningsdata. När dessa är insamlade tilldelas du ett kundnummer samt vid anmälan till våra lopp även ett startnummer.

Personuppgifterna samlas in för att:

 • Du ska kunna delta i något av våra lopp och för att vi ska kunna koppla dina registrerade tider till just dig.
 • Vi ska kunna säkerställa att du har anmält dig och betalat dina startplatser.
 • Vi ska kunna kontakta dig före, under och efter loppet.
 • Vi ska kunna erbjuda personlig service med bl.a. fotografering, resultat och försäkring.
 • Könstillhörighet samlas in för att vi har ett lopp som enbart är för kvinnor.
 • Identifiera dig som deltagare, i exempelvis kundtjänst och tidtagning
 • Marknadsföra våra tjänster och produkter, till exempel via e-post och sms
 • Sammanställa statistik över våra lopp och säsonger

Rättslig grund för hanteringen: Deltagaren ger En Svensk Klassiker sitt samtycke under anmälningsprocessen eller registrering av Mina sidor. Med stöd av intresseavvägning använder En Svensk Klassiker deltagarens uppgifter för statistik, personlig service och för marknadsföring av våra lopp samt säkerställa betalning.

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig och ditt loppdeltagande tills du återkallar ditt samtycke, bland annat som underlag för loppstatistik och uppräkning av lopp (aktiva eller blivande veteraner).


Resultatdatabas
Orderhantering, grunddata för nyhetsutskick, anmälningar och resultatlistor

Kategori av personuppgift
Namn, adress, kön, personnummer, lopp, evenemang, lopp- och evenemangsstatistik, tidigare resultat, betalningsinformation, kontaktuppgifter till anhörig, lagmedlemsskap, klubbmedlemsskap, eventuella noteringar från deltagaren.

Syfte
Hantera deltagarnas anmälningar, sammanföra en deltagare med dess tidigare statistik och/eller skapa ny statistik.

Rättslig grund
Via samtycke från deltagaren. Fullföljande av köpeavtal. Berättigat intresse som är nödvändig för att deltagare att kunna delta och för En Svensk Klassiker och dess ägarorganisationer för att kunna genomföra evenemang och tävlingar

Lagring
En Svensk Klassiker sparar uppgifterna i enlighet med bokföringslagen. Vi sparar uppgifter om dig och ditt loppdeltagande tills du återkallar ditt samtycke, bland annat som underlag för loppstatistik och uppräkning av lopp (aktiva eller blivande veteraner).


Nyhetsbrev
Att kunna maila ut vårt nyhetsbrev. En Svensk Klassiker skickar ut nyhetsbrev till anmälda deltagare som har givit sitt samtycke. Nyhetsbrevet skickas några gånger per månad och innehåller information och erbjudanden som rör loppen och En Svensk Klassiker. För att kunna skicka ut mailet har En Svensk Klassiker upprättat ett nyhetsbrevsregister.

Rättslig grund
Registret vilar på samtycke från deltagaren. Samtycket går att ta tillbaka genom att maila oss på info@ensvenskklassiker.se och välja bort nyhetsbrevet.

Lagring
Registret sparas fram tills dess att du väljer att avregistrera dig från dessa.


Namn på register
Klassikerprofil

Kategorier av personuppgifter
Namn, ort, kön,

Syfte
Att tillhandahålla personlig tidsregistrering till dig som deltagare. Om du vid ditt köp av diplom fyllt i att du önskar vara sökbar på vår hemsida så hamnar du i vårt register för sökbarhet. Detta ligger offentligt på vår hemsida. Genom att maila oss på info@ensvenskklassiker.se kan du ändra ditt val och vi kommer inom 30 dagar ta bort ditt resultat.

Rättslig grund
Registret vilar på samtycke från deltagaren i samband med din registrering av Klassikerdiplom eller medalj. Samtycket går att ta tillbaka genom att maila oss på info@ensvenskklassiker.se

Historiska tidsregistreringar
Har legat ute offentligt under flera år och vi bedömer att den nytta och glädje du har av att kunna hitta tidigare tidsregistreringar är större än den olägenhet det kan medföra att uppgifterna ligger där. Vår intresseavvägning gör att historiska tidsregistreringar ligger kvar tills du begär att de tas bort.

Lagring
Registret sparas av oss under den tid som du är deltagare hos oss och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lag.


Namn på register
Försäkringen Startklar/Startklar Plus

Kategorier av personuppgifter
Personnummer, namn, adress, betaldatum

Syfte
En Svensk Klassiker upprättar register med personuppgifter på de deltagare som valt att köpa till försäkringen Startklar eller Startklar Plus. Dessa register skickas till Folksam för att redovisa vilka som köpt försäkringen.

Rättslig grund
Den registrerade har ingått ett avtal.

Lagring
Registret sparas hos En Svensk Klassiker i max 18 månader från att försäkringen tecknades. Därefter raderas det.


App-databas
Via nedladdning och användning av En Svensk Klassiker app

Kategori av personuppgift
Namn, adress, kön, personnummer, lopp, evenemang, lopp- och evenemangsstatistik, bild, tidigare resultat, betalningsinformation, eventuella noteringar från deltagaren, platsinformation, träningsdata som inkluderar distans, platsinformation, puls, tider och typ av aktivitet.

Rättslig grund för hanteringen
Deltagaren ger En Svensk Klassiker sitt samtycke under anmälningsprocessen och nedladdningen av appen. Med stöd av intresseavvägning använder En Svensk Klassiker deltagarens uppgifter för statistik, personlig service och för marknadsföring av våra lopp samt säkerställa betalning.

Lagringstid
Registret sparas av oss under den tid som du är deltagare hos oss och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lag.


Vilka får ta del av mina personuppgifter?
För att tillhandahålla dig som deltagare nyhetsbrev, fotografering, försäkringen Startklar samt göra din tidsregistrering sökbar, använder vi oss av underleverantörer. En Svensk Klassiker är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter vilket betyder att vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med våra underleverantörer. I avtalet specificeras hur de får behandla dina personuppgifter. De har inte rätt att sprida uppgifterna och ska radera dem när de inte längre behövs för uppdraget.

Personuppgiftsbiträden hjälper oss med följande:

 • Tidsregistrering och deltagarservice
 • Betalningar
 • Fotografering under loppet
 • Försäkringsärenden
 • Nyhetsbrev
 • App

Hur länge sparas mina personuppgifter och vad har jag för rättigheter?
Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är deltagare hos oss och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla våra tjänster till dig. Se ovan för mer information om lagringstid.

Du har rätt att när som helst begära ett registerutdrag av dina personuppgifter som behandlas av oss. Detta genom att maila begäran till info@ensvenskklassiker.se. Vi återkommer med svar till dig per mail inom 30 dagar från begäran. Du har rätt att närsomhelst få dina uppgifter rättade. Detta kan du göra via info@ensvenskklassiker.se

För dataportabilitet och begränsning av personuppgifter enligt artikel 13.2 i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) läs mer på Datainspektionen.

Du har rätt att när som helst få dina personuppgifter raderade. Notera att för att kunna delta i något av våra lopp behöver vi spara dina personuppgifter. Raderar vi dina personuppgifter försvinner också historiken från de lopp du tidigare deltagit i som ingår i En Svensk Klassiker.

Var behandlas mina personuppgifter?
Inom EU/EES

Kontaktuppgifter
Vid frågor kontakta oss dirket på info@ensvenskklassiker.se

För klagomål på En Svensk Klassikers hantering av personuppgifter
Har du klagomål på hur dina uppgifter hanteras kan du kontakta Datainspektionen.

Uppdaterades 2022-10-28